Както е установено в RGPD (Регламент (ЕС) 2016/679), ние ви предоставяме подробната информация за защита на данните, която е посочена по-долу:

Име на компанията: Спинарт ЕООД

Адрес: р-н Илинден, ж.к. Захарна фабрика, бл. 63, вх. Б, ет. 1, ап.21

гр. София 1345

Телефон: (+359) 0887 292 349

Имейл: spinart@abv.bg

Предназначение:

Информираме ви, че събраните лични данни ще бъдат включени във файл под наша отговорност, за да управляваме изпращането на информацията, която те изискват, и да предоставяме на заинтересованите страни оферти за продукти и услуги от интерес (както и да извършваме фактурирането на продукти, закупени на нашия уебсайт). Предоставените данни ще се съхраняват, докато се поддържат търговските отношения, през годините, необходими за спазване на законовите задължения или тяхното заличаване е поискано от заинтересованата страна.

Легитимация:

Личните данни, получени на този уебсайт, както и предлагането на предлагани продукти и услуги, се основават на съгласието, което се иска от заинтересованата страна.

Заинтересованата страна ще има право да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма да засегне законността на лечението въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Получатели:

Никакви данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен законово задължение.

Права:

Като пряка заинтересована страна имате право да получите потвърждение дали в Спинарт ЕООД обработваме лични данни, които ви засягат или не. Имате право на достъп до личните си данни, както и да поискате коригиране на неточни данни или, когато е целесъобразно, да поискате тяхното изтриване, когато наред с други причини данните вече не са необходими за целите, за които са събрани.

При определени обстоятелства можете да поискате ограничение на обработката на вашите данни, като в този случай ние ще ги запазим само за упражняване или защита на искове.

При определени обстоятелства и поради причини, свързани с вашата конкретна ситуация, можете да възразите срещу обработката на вашите данни. Спинарт ЕООД ще спре да обработва данните, с изключение на убедителни законни причини, или упражняването или защитата на възможни искове.

При определени обстоятелства ще имате право да получите личните данни, които ви касаят и които сте ни предоставили, и да ги предадете или да поискате да ги предоставим на трета страна без възражение от наша страна (право на преносимост на данните).

При определени обстоятелства Ви информираме, че ще имате право да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици за Вас или Ви засяга значително по подобен начин.